Analisi campioni di grafite da RB3 Lotto campioni B-12-05, D-12-07, H-12-08, C-15-12, F-15-07, H-15-07