Positron-electron autocorrelation function study of E-center in silicon