Neutronic analysis of JET external neutron monitor response